Deprecated: Function ereg() is deprecated in /www/doc/www.depos.cz/www/get_input.php on line 2
Jakostní politika - Depos Horní Suchá a.s.
Informace pro orgány společnosti

Politika kvality

P O L I T I K A   K V A L I T Y

E N V I R O N M E N T Á L N Í 

P O L I T I K A

platná od 1.1.2010

 

Management firmy Depos Horní Suchá, a. s. vyhlašuje  "Politiku kvality – Environmentální politiku"  jako jednu z nejdůležitějších cest k vybudování efektivní a prosperující firmy.

 

1.       Politika  kvality  zajišťuje zákazníkům,   kteří  se setkávají  s  dodávkami  výrobků  a  obchodními službami od nás,  plnění požadavků na kvalitu, jejich provedení a spolehlivost.

 

2.       Spokojenost  zákazníka  je  naší prvořadou  povinností. Je naší povinností s nimi udržovat stálý dialog, abychom zajišťovali jejich současné i budoucí potřeby a očekávání.

 

3.       Měřítkem kvality našich poskytovaných obchodních služeb je spokojenost zákazníků a jejich dobré  reference  o nás.

 

4.       Odpovědnost za kvalitu nesou zaměstnanci na všech úrovních a místech. Přičemž každý z nich je odpovědný za práci, kterou vykonává tak, aby byly dodrženy stanovené požadavky, postupy, kritéria a termíny s co nejnižšími náklady a bez dopadu na životní prostředí.

       Pro    splnění    těchto    zásad     poskytujeme     svým     zaměstnancům    potřebné    pracovní   prostředky,

      vytváříme   pro     vhodné   pracovní   podmínky   a   umožňujeme  jím  výchovu  a   vzdělávání v souladu s

      jejich pracovním zařazením a jejich kvalifikaci.

 

5.       Musí být znát, že zlepšování kvality je výsledkem důsledného prosazování politiky kvality vedením na všech úrovních řízení firmy.

 

6.       Náležitou a v praxi ověřenou kvalitu výrobků a služeb požadujeme i od svých subdodavatelů, abychom převzali plnou odpovědnost za dodržení požadavků zákazníka na kvalitu a bezpečnost.

       Naší subdodavatele budou vybírání na základě splnění námi stanovených kritérií.

 

7.       Pro soustavné zlepšování kvality vedení firmy každoročně přijímá a vyhodnocuje konkrétní cíle kvality.

 

8.       Důsledným plněním "Ekologické politiky" si uchováme své dominantní postavení v oblasti nakládání s odpady se zřetelem na to,  aby veškeré naše současné aktivity, strategické kroky a plány další existence byly pozitivními příspěvky k ochraně a tvorbě životního prostředí a vedly ke zlepšování ekologického profilu naší firmy.

 

 

Vyhlášení, plnění a průběžná kontrola "Politiky kvality – Environmentální politiky" je podmínkou udržení a zdokonalování zavedeného systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 včetně pravidelného potvrzování jejich certifikace. 

 

 

..........................................

Miloš  Kývala

ředitel a. s.

a představitel vedení pro systém kvality

 

Horní  Suchá   2. ledna 2010