Informace pro orgány společnosti

Cíle kvality a EMS 2020

C Í L E   K V A L I T Y   A    E M S

NA ROK 2020

 

 

V návaznosti na  „POLITIKU KVALITY – POLITIKU EM“  budou postupně realizovány v roce 2019           u naší akciové společnosti následující cíle a cílové hodnoty:

 

 

  1. 1.       Řádným provozováním skládkových mechanizmů zajistíme efektivní využití skládkového prostoru.

       Cílová hodnota: měrná hmotnost zhutněných odpadů v úrovni 1,3 tuny / 1 m3.

 

T.: od 2. ledna 2020                                                                                              Z.: vedoucí provozu

 

  1. 2.       Provozem „Energobloku“ a AD Technologie snížíme množství emisí vypouštěných do ovzduší jejich přeměnou na el. energii. Přebytek el. energie bude předán do distribuční sítě.

Cílová hodnota: výroba celkem: 1 269 MWh; prodej 837,6 MWh přebytečné elektrické energie

 

T.: rok 2020                                                                                                            Z.: vedoucí provozu

 

  1. 3.       Provozem AD Technologie snížíme množství BRO ukládaných na skládku.

Cílová hodnota: zpracování 13 170 t BRO

 

T.: od 2. ledna 2020                                                                                              Z.: vedoucí provozu

 

  1. 4.       Aktualizace dokumentace systému řízení.

Cílová hodnota: certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

 

T: průběžně                                                                                                             Z: PMSMK-MEMS

 

 

  1. 5.       Pro plnění "Programu environmentálního managementu" zajistíme potřebné zdroje v takovém rozsahu a termínech, aby stanovené cíle a cílové hodnoty v něm uvedené byly splněny.

 

T.: průběžně v roce 2020                                                                                     Z.: ekonom

 

  1. 6.       Na výcvik, rozvoj jejich kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců zajistíme a uvolníme finanční prostředky minimálně ve výši 60 tis. Kč.   

 

T.: dle ročního plánu výchovy a vzdělávánízaměstnanců na rok 2020   Z.: ředitel a.s.

 

 

 

 

 

..........................................

Miloš  Kývala

ředitel a.s.

PMSMK-MEMS

 

Horní  Suchá  28. ledna 2020